Zápisy

Zápis ze schůzky třídních důvěrníků - 08/11/18

15.11.2018 14:16

Zápis ze schůze  třídních důvěrníků - 08/11/2018

Přítomno 18 důvěrníků, omluveni 2 (5A, 8C), nepřítomni 2 (3A,7C), nezvoleni 2 (6A, 8B)


- předsedkyní přivítáni všichni příchozí, rovněž tak nově zvolení tř. důvěrníci

- info a shrnutí dosavadního dění a funkčnost spolku, oceněna spolupráce všech v loňském šk.  roce, úspěšné zvládnutí šk. plesu, nastíněny možnosti jak dál (od možného zrušení spolku, až po jeho praktickou a faktickou funkčnost, opětovný požadavek ze strany předsedkyně na větší aktivitu, komunikaci, spolupráci, aktivizaci a motivaci rodičů ze strany tř. důvěrníků, možnost účasti jakéhokoliv zástupce ze strany rodičů na akcích SRPD, dané není jen povinností důvěrníka, ...).

- byla provedena volba výboru SRPD pro tento šk. rok,  složení nového výboru :  Tereza Manová (6B), Ivana Chybíková (5B), Natálie    Karlíková (2C), Jitka Malinová (1A), Martina Kocábová. Dne    14/11 se uskuteční schůze výboru, bude zvolen předseda, místopředseda.

- seznámeni s hospodařením za školní rok 2017/18, akt. stavem účtu, způsobu hospodaření, na čl. příspěvcích počátkem šk. roku 2018/19 vybráno 78800Kč, dík patří všem rodičům.

- jsou vítány jakékoliv zpětné vazby, podněty, nápady, potřeby, ... rodičů všech žáků naší školy, dané možno na rod. schůzkách a   prostřednictvím důvěrníka

- veškeré info, hlasování, ... jsou důvěrníkům předávány na jejich e-mailové kontakty, o daném (průběh, výsledek, ...) mohou opět vyrozumívat všechny rodiče ve své třídě

- veškeré zápisy, hospodaření, akce, ... vždy na odkazu SRPD na stránkách školy

- přítomnými jednohlasně odhlasováno další fungování spolku v tomto šk. roce.


Požadavky školy na fin. přispění SRPD na školní rok 2018/19 byly schváleny celkem ve výši 66.000, Kč.  Schváleno jednotlivě pro:

- Mgr. Kočíř - na preventivní besedy (např. drogy, kouření, sexuální výchova, ...) schválena částka ve výši 8000Kč

- Den cizích jazyků - celoškolní akce - schválena částka ve výši 5000Kč

- Mezinárodní projekt EDISON - studenti VŠ z cizích zemí, týden v naší škole - schválena částka ve výši 11.000Kč

- předplatné do objektů a na akce Slováckého muzea - schválena částka ve výši 7.000,- Kč

- odměny žákům při školních soutěžích, úhrada větších položek na dopravné, startovné, finanční jistina při organizování školních akcí  s busem, propagační předměty, akce ŠD,  ...- schválena částka ve výši 35.000Kč


Základní informace o připravovaném plesu SRPD ZŠ Unesco:

- termín konání v pátek 15. března 2018, Klub kultury Uherské Hradiště

- hudba (Kasanova) i klub již zajištěno z loňského roku

- opět se očekává větší zapojení rodičů žáků 2.stupně, zvláště 7+8 ročníků a je opět třeba většího zapojení  i ostatních rodičů (zejména při zajišťování darů do tomboly,  balení tomboly, při samotném plese pak výdej tomboly, vstup, organizační záležitosti, ...).

- pokud nemůže důvěrník, zajistí - domluví se s dalšími rodiči ze třídy, je možná zastupitelnost, není jen povinnost důvěrníků.

- prodej lístků bude domluven na schůzce výboru, bude upřesněno (22+23/01/19 v čase 15-17 hod., prostory školy)

- cena lístků bude 200Kč/os.  na místenkový stůl v sále, 150Kč/os. na stůl na balkóně, 100Kč/os. za lístek na stání (max. 50 ks).  Cena za los 20Kč/1ks.

- bude potřeba větší spolupráce  rodičů zejména v týdnu před plesem - středa, čtvrtek (13- 14/03/19) při balení tomboly, důvěrníci budou  včas s info obesláni

- prodej lístků bude z naší strany ve dnech 22-23/01 v čase 15-17 hod. v prostorách školy,  následně u hospodářky školy - info bude včas zasláno důvěrníkům + přes bakaláře

- dary do tomboly je možno odevzdávat za jednotlivce, třídu, firmu, ... odevzdávat vedení školy (leden, únor, březen), je možno po převzetí daru následně SRPD vystavit potvrzení o převzetí daru do tomboly, osvědčil se postup - vybrat za třídu určitou částku  (např. 50-100Kč/žák)a pak nakoupit více dárků za třídu, popř. zbytek financí může mít třída v třídním fondu


Proběhlo setkání s p.ředitelem a zástupci 1+2.st. školy. Shrnuto:

- v současné době škola maximální obsazenost, nepřijímá nové žáky

- je i nadále zapojena do vícero projektů a programů (Cambridge, Erasmus,  Edison, Cambridge, xurze, Španělsko, burza SŠ, Dny  otevřených dveří, .... podrobnosti vždy na stránkách školy, šk. facebooku).

- je plánovaná 2.část  rekonstrukce školy,v druhém pololetí            

- na  Hradební ul. příprava možné "bylinkové zahrádky" (příležitost pro sponzory rodiče  zahradníky, kutily, ...)

- dne 04/12 (čas 14-16hod.) budou probíhat  adventní dílničky na Hradební, je vítáno zapojení rodičů, pokud má někdo nápad, činnost,   možnost podílet se na programu - tím co umí,nápadem, pomocí, materiálem - nechť se zkontaktuje se zástupkyní Mgr. Dagmar Janásovou, tel. 572 432 822, e-mail: janasova@zsunesco.cz

- zpívání u vánočního stromu 17/12 v čase od 11.15 hod.

- 13/12 vánoční besídka celé školy v tělocvičně školy


zapsala: Martina Kocábová
Zápis ze schůze třídních důvěrníků - 31/10/2017

07.11.2017 12:40

Celkem je 24 tříd, z toho 22 důvěrníků, přítomno 17důvěrníků, omluveno 5 (1C, 2A,  6C, 7A, 9C), nezvoleni v  7B, 8B


- předsedkyní přivítáni všichni příchozí, rovněž tak nově zvolení tř. důvěrníci. Sděleno a shrnuto dosavadní dění a funkčnost spolku, nastíněny možnosti jak dál (od možného zrušení spolku, až po jeho praktickou a faktickou funkčnost, požadavek ze strany předsedkyně na větší aktivitu, komunikaci, spolupráci, dodržení slibu, větší aktivizaci=motivaci rodičů ze strany důvěrníků, možnost účasti jakéhokoliv zástupce ze strany rodičů na akcích SRPD, dané není jen povinností důvěrníka, ...). Přítomnými jednohlasně odhlasováno další fungování spolku v tomto šk. roce.


- byla provedena volba výboru SRPD pro tento šk. rok - složení nového výboru : 

Tereza Manová, Chybíková Ivana, Křivánková Dagmar, Petr Magdálek, Martina Kocábová, bylo jednohlasně odhlasováno. V průběhu 14 dní se uskuteční schůze výboru, bude zvolen předseda, místopředseda pro tento šk. rok.


- seznámení s účetní zprávou spolku za školní rok 2016/17, seznámení s rozpočtem, investicemi, akt. stavem účtu, způsobu hospodaření, na čl. příspěvcích počátkem šk. roku 2017/18 vybráno 85.800Kč


- požadavky školy na fin. přispění SRPD na školní rok 2017/18 byly schváleny celkem ve výši 61.000,- Kč. Schváleno jednotlivě pro:

Mgr. Kočíř - na preventivní besedy (např. drogy, kouření, sexuální výchova, ...) schválena částka ve výši 8000Kč

Den cizích jazyků - celoškolní akce - schválena částka ve výši 5000Kč 

Mezinárodní projekt EDISON - studenti VŠ z cizích zemí, týden v naší škole - schválena částka ve výši 11.000Kč

Předplatné do objektů a na akce Slováckého muzea - schválena částka ve výši 7.000,- Kč

Odměny žákům při školních soutěžích, úhrada větších položek na dopravné, startovné, finanční jistina při organizování školních akcí s busem, propagační předměty, akce ŠD, Mikuláš, ... schválena částka ve výši 30.000Kč

- Základní informace o připravovaném plesu SRPD ZŠ Unesco:

termín konání v pátek 16. března 2018, Klub kultury Uherské Hradiště. Hudba (Kasanova) i klub již zajištěno z loňského roku. Výtěžek z loňského plesu byl dvojnásobný, losy se prodávaly za 20Kč.

Je třeba se ze strany rodičů podílet  aktivně a větší měrou, očekává se zejména větší zapojení rodičů žáků 2.stupně, zvláště 7+8 ročníků  (při zajišťování darů do tomboly,  balení tomboly, při samotném plese pak výdej tomboly, vstup, organizační záležitosti, ...). Domluveno, že pokud nemůže důvěrník, zajistí - domluví se s dalšímu rodiči ze třídy, je možná zastupitelnost v daném !!!

p. Magdálek může zjistit možnost přípravy losů firmou, zjistí kontakt, předá předsedkyni, ta zjistí podrobnosti.  Prodej lístků bude na  rod. schůzce v lednu. Ještě bude ve věci schůzka důvěrníků, popř. e-mail.


- Proběhlo setkání s ředitelem a zástupci školy. Shrnuto:

V současné době škola má 635 žáků, je zapojena do vícero projektů a programů (Wet, šablony, kluby, Erasmus, Edison, Cambridge, .... Podrobnosti vždy na stránkách školy, šk. facebooku). 

Je plánovaná zásadní rekonstrukce školy  (cca 54 mil. Kč, od 1/6/18 provoz a výuka zajištěna na SŠPHZ),  proběhne modernizace + vymalování i na Hradební ul.

Ze strany školy rovněž větší apel a žádost na všechny rodiče o součinnost, spolupráci -ples, akce školy.

Od ledna se budou realizovat divadelní představení Slováckého divadla na půdě školy, info na stránkách.

Dne 30/11 (čas 14-16hod.) budou probíhat  adventní  dílničky na Hradební, je vítáno zapojení rodičů, pokud má někdo nápad, činnost, možnost podílet se na programu - tím co umí, nápadem, pomocí, materiálem - nechť se zkontaktuje se zástupkyní Mgr. Dagmar Janásovou, tel. 572 432 822, e-mail: janasova@zsunesco.cz


- podněty k řešení, dotazy :

ztráty a nálezy (odkaz na stránkách, možnost ve spolupráci s MěÚ- paní Tereza Manová)

seznam učebnic a sešitů v počátku šk. roku (u dětí přecházejících na druhý stupeň)

možnost pobytu dětí 1. stupně v zahraničí (Itálie) - p. ředitel objasnil, že nelze z  bezpečnostních a organizačních záležitostí - personální zajištění

bezlepkové stravování - není možno zajištovat jídelnou, je však možno se individuálně domluvit a dítě např. může si z domu přinesenou stravu sníst se spolužáky společně v jídelnězapsala: Martina Kocábová
Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 12. 11. 2015

12.11.2015 20:44

Přítomno 14 třídních důvěrníků:
1.A a 9.A Jana Majzlíková, 1.B Jana Schottlová, 1.C Dagmar Křivánková, 2.B Ivana Chybíková, 2.C Martina Kocábová, 3.B Tereza Manová, 4.A Tereza Grufíková, 4.B Gabriela Hiklová, 5.A Gabriela Buchtíková, 5.B Veronika Vaďurová, 7.A Magdaléna Koníčková, 7.C Kateřina Strnadová, 9.B Vítězslav Havránek.

Omluvili se:
3.A Jana Jančová, 6.B MUDr. Mirjana Viceníková, 7.A Radka Štanclová, 7.B Lenka Střítecká

Nedostavili se třídní důvěrníci tříd 2.A, 4.C, 6.A, 6.C, 7.B

 

Základní body jednání schůzky :

1.) Seznámení s novými stanovami Spolku rodičů a přátel dětí při Základní škole UNESCO Uherské Hradiště. Předseda sdružení představil jednotlivé body nových stanov a uspořádal hlasování na schválení nových stanov Spolku. Stanovy byly jednohlasně schváleny a PRO hlasovali všichni zúčastnění:
1.A a 9.A Jana Majzlíková, 1.B Jana Schottlová, 1.C Dagmar Křivánková, 2.B Ivana Chybíková, 2.C Martina Kocábová, 3.B Tereza Manová, 4.A Tereza Grufíková, 4.B Gabriela Hiklová, 5.A Gabriela Buchtíková, 5.B Veronika Vaďurová, 7.A Magdaléna Koníčková, 7.C Kateřina Strnadová, 9.B Vítězslav Havránek. Zdrželi se hlasování: 0. Proti: 0.

 

2.) Členská chůze třídních důvěrníků zvolila na tomto zasedání za předsedu Vítězslava Havránka. Výsledky hlasování:   Pro 13 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se hlasování 1 hlas.  
Hlasování o místopředsedkyni Tereze Grufíkové :  Pro 13 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se hlasování 1 hlas.

Jako další členové výboru byly zvoleny Jana Majzlíková, Veronika Vaďurová a jako nový člen Martina Kocábová. Tento výkonný výbor byl schválen a PRO hlasovalo 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 3 hlasy.


3.) Předseda výkonného výboru seznamil všechny s čerpáním finančních prostředků SRPD za období od 1.9.2014 do 31.8.2015. Všem členům byl předložen soupis příjmů a výdajů, proplacených faktur také finanční rozpočet loňského plesu. Všichni byli seznámení s hospodářským výsledkem a také se stavem pokladny k 10.11.2015.


4.) Dle předložených požadavků byly z fondu SRPD schváleny příspěvky na:
Preventivní besedy o drogách, kouření atd., 8.000,- Kč
Den cizích jazyků, celoškolní akce, 5.000,- Kč
Mezinárodní projekt EDISON, návštěva studentů VŠ z cizích zemí v naší škole, 11.000,- Kč
Předplatné do objektů Slováckého muzea, 7.000,- Kč
Nové hrací pomůcky do tělocvičny a ŠD, 12.000,- Kč
Odměny žákům na konci školního roku, 5.000,- Kč
Odměny žákům při soutěžích, příspěvek na organizaci školních akcí, 12.000,- Kč
Tyto příspěvky v úhrnné výši 60.000,- Kč byly jednohlasně scvháleny a PRO hlasovalo 14 hlasů, proti 0 hlasů a zdrželo se hlasování 0 hlasů.


5.) Diskuze o schůzce zástupců třídních důvěrníků MUDr. Mirjany Viceníkové a Jany Majzlíkové s vedoucí školní jídelny o kvalitě poskytovaných obědů a o možnostech obměn jídel, lepšího názvosloví v jídelníčcích. Výkonný výbor vydal podnět pro všechny třídní důvěrníky, aby ve svých třídách provedli průzkum spokojenosti a případných připomínek ke školnímu stravování v naší škole.

6.) Volná diskuze třídních důvěrníků na téma známkování žáků, možnosti zpětné informace chyb v písemných pracích žáků, podnět k lepší organizaci zahájení školního roku v Klubu kultury, podnět ke zlepšení sortimentu v automatech nabízejícíh na škole cukrovinky a sladké nápoje.


Schůze třídních důvěrníků se zúčastnilo také přizvané vedení školy - ředitel školy Mgr. Jan Vorba, Mgr. Ondřej Dostál a Mgr. Jan Remeš.
Pan ředitel Mgr. Jan Vorba seznámil přítomné s počty žáků i kantorů. Podal podrobné informace o systému výuky anglického jazyka CAMBRIDGE, informoval o provedených stavebních úpravách budovy školy, vybudování nové kanalizace, vybavení šaten novými uzamykatelnými skříňkami. Seznámil přítomné také s chystaným vybudováním nového plotu kolem školy, s plánem kompletní rekonstrukce toalet na škole, se záměrem obměny strojů ve školní jídelně a také s plánovanou rekonstrukcí podlahy v tělocvičně školy.

Při volné diskuzi s vedením školy bylo diskutováno o spolupráci se sousedními středními školami, o elektronických žákovských knížkách a o používání informačních technologíí na škole. Zástupci rodičů také diskutovali o nespokojenosti s dopravní situací kolem hlavní budovy školy i kolem budovy Hradební. Nespokojení jsou především s absencí přechodů pro chodce při přecházení všech žáků na budovu Hradební do školní jídelny. Jednohlasná spokojenost byla vyslovena ve věci zákazu mobilních telefonů v průběhu vyučování.

V Uherském Hradišti 12. 11. 2015
Zapsala Veronika Vaďurová
Odsouhlasili Vítězslav Havránek, Tereza Grufíková

 
 


 

 

Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 11.11.2014

12.11.2014 12:10

Přítomno 21 třídních důvěrníků
Nezúčastnili se 2 třídní důvěrníci - 1.B a 9.C

Základní body dnešní schůzky:

1.) Seznámení s výsledky hospodaření SRPD za školní rok 2013/2014 - seznámení s rozpočtem a provedenými investicemi

2.) Seznámení s novou legislativou Občanského zákoníků a schválení nového názvu Spolek rodičů a přátel děti ZŠ Unesco. Třídní důvěrníci hlasováním schválili, že stanovy nového Spolku budou důvěrníky odsouhlaseny elektronickou formou nebo na další schůzi třídních důvěrníků. Pro hlasovalo 21 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů.

3.) Požadavky na příspěvky ze SRPD na školní rok 2014/2015 - byly schváleny v následujícím znění:

Mgr. Kočíř - 7.000,- Kč - schváleno na preventivní besedy o drogách, kouření, sexuální výchově
St. Patrick´s Day - 5.000,- Kč - schváleno, celoškolní akce, průvod masek, den cizích jazyků
Kopírování materiálů - 10.000,- Kč - schváleno, příspěvek pro potřeby celé školy
Předplatné do objektů Slováckého muzea - 7.000,- Kč - schváleno
Odměny na konci roku pro žáky - 5.000,- Kč - schváleno
Odměny žákům při školních soutěžích, úhrada větších položek na dopravné, startovné, finanční jistina při organizování školních akcí s busem atd.. - 10.000,- Kč - schváleno
CELKEM schváleno 56.000,- Kč.
Shrnutí hlasování:  Pro hlasovalo 21 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů. 
 

4.) Informace, že na začátku tohoto školního roku 2013/2014 bylo vybráno do fondu na příspěvcích celkem 72.240,- Kč

5.) Volba nového výboru SRPD pro školní rok 2014/2015 - zůstávají dosavadní členové:
předseda Vítězslav Havránek, členové výboru Tereza Grufíková, Jana Majzlíková, Jana Ondřejová, Veronika Vaďurová.
Výsledky hlasování:  Pro 16 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se hlasování 5 hlasů.

6.) Základní informace o připravovaném plesu SRPD ZŠ Unesco
Termín plesu pátek 20. března 2015, Klub kultury Uherské Hradiště
Další podrobnější informace budou postupně zveřejňovány a projednávány

7.) Seznámení s plánovaným průběhem voleb do Školní rady a ustanovení zástupců u volebních uren. Volby se budou konat v době třídních schůzek na obou budovách školy dne 25.11.2014

8.) Školní psycholožka Mgr. Vendula Hubáčková informovala zástupce rodičů o své činnosti na škole, o plánovaných a probíhajícíh projektech a vyzvala rodiče ke spolupráci

9.) Ředitel školy Mgr. Jan Vorba informoval třídní důvěrníky o projektech pro tento školní rok, o novém systému přijímacího řízení na střední školy, upozornil na nové facebookové stránky školy, informoval o podrobnostech plánovaných a probíhajícíh úprav budovy školy, okolí školy a školní tělocvičny, seznámil s novým vybavením učeben na škole

10.) Volná diskuze a informace
- informace o úspěších ve SCIO testech, diskuse o počtu žáků ve třídách a předpisech Ministerstva školství, debata o školní jídelně, kvalitě a výběru pokrmů.

Při debatě o školní jídelně byla vybrána skupinka zástupců z důvěrníků, kteří se budou účastnit setkání s vedoucí školní jídelny a prodiskutují s ní otázky týkající se stravování v naší školní jídelně.

Zapsala Veronika Vaďurová
Odsouhlasili Vítězslav Havránek, Tereza Grufíková

Schůzka výboru SRPD 20.3.2014

21.03.2014 10:44

Na středeční schůzce výboru SRPD byly projednávány organizační záležitosti kolem připravovaného školního plesu.

Pro všechny třídní důvěrníky byla schválena tato oznámení :

1.) Balení a chystání tomboly - čtvrtek 27.3.2014 od 15 hod v ředitelně školy
2.) Žádost o stanovení 4 žáků vyšších ročníků, kteří budou k dispozici na plese při prodeji tomboly
3.) Prosba o pomoc při prodeji lístků v pokladně Klubu kultury v pátek při začátku plesu a také při prodeji tomboly

Prosíme tímto také dobrovolníky z řad rodičů, kteří by byli ochotní s těmito činnostmi pomoc, aby se obrátili přímo na předsedu sdružení SRPD Víťu Havránka, telefon 731 785 960.
Děkujeme a těšíme se na vás !

 

 

Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 26.11.2013

26.11.2013 20:25

Přítomno 14 třídních důvěrníků
Omluveni 4 třídní důvěrníci ( 1.C, 4.B, 5.A, 9.C )
Nezúčastnilo se 5 třídních důvěrníků ( 2.C, 5.B, 8.A, 8.C, 9.A není )

Základní body dnešní schůzky:

1.) Představení nové jazykové třídy na hlavní budově školy, která byla vybavena z uspořených prostředků SRPD ZŠ Unesco

2.) Hospodaření SRPD za školní rok 2012/2013 - seznámení s rozpočtem a provedenými investicemi

3.) Požadavky na příspěvky ze SRPD na školní rok 2013/2014 - byly schváleny v následujícím znění:
Mgr. Kočíř - 7.000,- Kč - schváleno na preventivní besedy o drogách, kouření, sexuální výchově
Mgr. Vyhlídová - 4.000,- Kč - schváleno na přednášky Centra pro rodinu
kroužek šachů - 2.500,- Kč - schváleno na turnaje  a provoz kroužku, ceny a medaile
Předplatné do objektů Slováckého muzea - 7.000,- Kč - schváleno
Odměny na konci roku pro žáky - 5.000,- Kč - schváleno
Odměny žákům při školních soutěžích, úhrada větších položek na dopravné, startovné, finanční jistina při organizování školních akcí s busem atd.. - 8.000,- Kč - schváleno
CELKEM schváleno 33.500,- Kč

4.) Informace, že na začátku tohoto školního roku 2013/2014 bylo vybráno do fondu na příspěvcích celkem 76.650,- Kč

5.) Volba nového výboru SRPD pro školní rok 2013/2014 - zůstávají dosavadní členové:
předseda Vítězslav Havránek, členové výboru Tereza Grufíková, Jana Majzlíková, Jana Ondřejová, Veronika Vaďurová

6.) Základní informace o připravovaném plesu SRPD ZŠ Unesco
Termín plesu pátek 28. března 2014, Klub kultury Uherské Hradiště
Další podrobnější informace budou postupně zveřejňovány a projednávány

7.) Pan ředitel školy Mgr. Vorba a zástupce pro I. stupeň Mgr. Dostál informovali rodiče o nových skutečnostech ve škole, prováděných i plánovaných
investicích, poděkovali SRPD za spolupráci nejen při vybavování nové jazykové třídy

8.) Volná diskuze a informace
- rekonstrukce prostranství před školou, nový průchod mezi školou a MŠ, působnost školní psycholožky, systém odměňování ve školství, učebnice, úspěchy školy ve SCIO testech, sponzorské dary, jídelníček ve školní jídelně.

 

Zapsala Veronika Vaďurová

Nová jazyková třída ZŠ UNESCO:

Zápis ze schůzky výboru SRPD ze dne 14. 11. 2012

14.11.2012 20:35

Přítomni: Havránek, Ondřejová, Vaďurová, Grufíková, Majzlíková, Kocábová

- předsedou zvolen Havránek Vítězslav

- výbor jednohlasně schválil poskytnutí fin. částek 800,-Kč a 2.000,-Kč na Mikuláše a vánoční dílničky

- řešena organizace plesu - oznámení(pozvánka ) na tř. schůzky, na web sdružení, školy, el. žákovské knížky, tisk lístků, prodej, ...

- domluvena schůzka k předání agendy , včetně vedení účetnictví  do dalších let

- informace o ekolog. sadách, schváleno el. hlasování všech tř. důvěrníků o daném

zapsala: Martina Kocábová

Zápis ze schůze třídních důvěrníků 16. 10. 2012

16.10.2012 20:38

1.       celkem:                   24+předsedkyně

2.       přítomno  :             12 ( 1A, 1B, 2B, 3B, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8B, 8C, 9A) + předsedkyně

3.       omluveni :                2 (2A, 7C)

4.       nepřítomni:            10 (1C, 3A, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 9B, 9C))

5.       přítomen  i nově zvolen ředitel školy Mgr. Vorba

 

-      Informace o nově zvoleném řediteli školy – Mgr. Jan Vorba-  jeho představa o nové koncepci školy  (mj. i o spolupráci se SRPD, se ŠR, nové vedení školy - Mgr. Vorba, Mgr. Remeš, Mgr. Dostál)

-      projekty Comenius expres, Cambridge zk., Mimořádně nadaných žáků, Národní muzeum,…

-      výukové pobyty- Londýn, Švýcarsko, Francie, Florida ?

-      e-learning, Scio testy

-      100 let –výročí školy

-      důraz na jazykovou školu- nové vybavení, prostorové zázemí, učebnice

-      el. třídní knihy, el. žákovské knížky

-      priorita – jazyky, čeština, matematika

-      zlepšení spolupráce se zřizovatelem školy ( nové hřiště, střecha atria, rekonstrukce ?)  

-      p. ředitelem předloženy požadavky školy na šk.rok 2012-13, ve výši cca 65.349,-Kč  (tyto později jednohlasně přítomnými schváleny, dle předloženého návrhu  - v plné výši)        

-      Informace o stavu účtu , o vybraných příspěvcích

-      Informace o průběžném hrazení faktur, dle schválených příspěvků z loňského šk.roku

-      Z loňského šk. roku ještě školou nevyčerpána částka 20.000,-Kč (již schválena tř. důvěrníky dne 12/06/12) na zakoupení učebnic

-      Informace o plese SRPD (pá, dne 22/03/2013, Klub kultury UH, zajištění hudební produkce skupiny AVENTIS, cena lístku 150,-Kč ,místenka, 80,-Kč balkon, los 10,-Kč)

-      do konce  kalend. roku je třeba přichystat pozvání na ples, vytisknout vstupenky - počet dán prostorovým-stolovým uspořádáním sálu -  J.Ondřejová, M.Kocábová

-      oznámení o ukončení činnosti předsedkyně a dvou členů výboru

        = volba nového výboru (Tereza Grufíková, Veronika Vaďurová, Jana Ondřejová, Jana Majzlíková,  Vítězslav Havránek). Oznámí volbu nového předsedy-předsedkyně SRPD co nejdříve - pov. J.Ondřejová

-     diskuse k výše uvedenému

Zapsala : M.Kocábová

Zápis ze schůze třídních důvěrníků dne 12. 10. 2011

12.10.2011 20:41

celkem:              24

přítomno  :         13 ( 1A,  2B, 2C, 4A, 4B, 5B, 5C, 6A, 6B, 7B, 7C, 8B, 8C, )

omluveno :           5 (1B, 3A, 6C, 8A, 9B)

neomluveno:        6 (2A, 3B, 3C, 5A, 9A, 9C)

přítomen :           Mgr. Vorba  a Mgr. Mikluáštíková


- zástupce školy nás informoval o proběhlých SCIO testech v 6. a 9. ročnících, požádal zároveň o proplacení poplatku za toto pro dva žáky školy (kdy za 1 žáka se hradí 180,-Kč)

- informoval o projektu Comenius , kterého se účastní i 7 zahraničních škol, v naší škole by se to mělo týkat pedagogů a zástupců nejlepších žáků

- ZŠ Unesco se stalo pilotní školou pro Národní muzeum v Praze

- ve škole proběhla a ještě proběhne  řada změn ve vybavení - nová knihovna, nová učebna, nové šablony, PC, dataprojektory , ...jejich financování  v rámci projektů

- škola má zpracovánu novou verzi šk. vzdělávacího programu , kdy došlo k navýšení hodin v mateřském jazyce, matematice a v cizím jazyce)

- MěÚ Uh.Hradiště , jako zřizovatel školy, se rozhodl, že bude využívat prostor bývalé kotelny jako archiv města, čímž škola rovněž přijde o prostory, kdy toto měla škola využít jako gymnastický sál a pomenší sklad
- k dnešnímu dni má škola 532 žáků

- veškeré informace k tomuto jsou vždy relativně včas a podrobně vyvěšeny na webových stránkách školy

- Mgr.Miluláštiková informovala o tom, že na ples se chystá polonéza s 32 páry žáků. Z tohoto důvodu se vedení školy domnívá, že kapacita "sokolovny" ve St.městě je prostorově nedostačující. Žádala o  podporu rodičů ve změně prostorů plesu.

- důvěrníci seznámeni M.Kocábovou s možností pořádání plesu na Klubu kultury v Uh.Hradišti, ale v jiném termínu - pátek 23/03/2012. Byli seznámeni s předpokládanými výdaji, náklady , možným ziskem, ..., upozorněni na určité výhody, ale i nevýhody daného. Dále pak upozorněni na to, že ples se zatím vždy , i přes svou reprezentativnost, pořádal z důvodu vytěžení maximálního zisku a použití tohoto pro žáky školy.

- v závěrečném hlasování se přítomni ve většině vyjádřili, i přes možné riziko ztráty či menšího zisku, pro uspořádání plesu na Klubu kultury.

- domluveno, že v daném termínu bude , ve stejné cenové relaci jako loni Aventis,  zřejmě hrát skupina  Benny-Q. Aventis ještě bude znovu požádán o spolupráci .

- mnozí tř. důvěrníci nevidí problém v zajištění hlídání prostor KK během plesu, stejně tak v uhlídání možného požívání alkoholických nápojů nezl. účastníky plesu (ne žáky školy).

- zástupkyně  2.C se nabídly  s možností oslovit jednoho z rodičů, který pracuje v bezpečnostní agentuře a zjistí podmínky jejich možné spolupráce s námi během plesu

- nebudeme letos všem rodičům dávat písemné informace, využijeme el. žákovské knížky, web školy a SRPD,  popř. ve spolupráci se školou vytvoříme sami propagaci plesu
- cena lístku -místenky bude 150,-Kč, cena lístku na balkon bude 80,-Kč, lístky ke stání nebudou, cena losu  do tomboly bude 10,-Kč.

- dle prostorového uspořádání na KK je v hlavním sále 83 stolů (332 míst), na balkonech  96 míst

- předprodej lístků bude tradičně zajišťován SRPD a hospodářkou školy , zahájen 10/01/2012 při rodičovských schůzkách

- k dnešnímu v ybrány všechny příspěvky SRPD v celkové částce 77.400,-Kč

- důvěrníci seznámeni s hospodařením v loňském roce a s aktuálním stavem našeho účtu (viz. Hospodaření- v menu stránek)

- předložené požadavky školy na SRPD byly prodiskutovány a schváleny (podrobný rozpis viz. Hospodaření - v menu stránek)

V diskusi zazněly dotazy, připomínky :

1) používání sprch v tělocvičnách - za poplatek pouze pro cizí uživatele tělocvičny, ne pro žáky

2) nevhodnost otevřených odpadkových košů na dívčích WC skrze jejich obsah

3) dotaz na vedení školy - je možnost někde skladovat nalezené-ztracené věci, popř. kde mají se možnost žáci i rodiče na dané informovat (p.školník, p. hospodářka, p.uklizečky, ... ?)

4) je možno zprostředkovat žákům starších ročníků aktuálnější a pro ně atraktivnější formou informace o drogách,kouření cigaret, trávy, domácím násilí....... a dalších sociálně patologických jevech - třeba za  účasti OSPOD, SVP Help, .. .?

zapsala : M.Kocábová

Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 16. 6. 2011

17.06.2011 20:57

*) z 25-ti tř.důvěrníků se :  
zúčastnilo 7        (3.A, 3.B, 4.B, 5.A, 5.B, 6.B, 7.A)
omluveno 8        (1.A, 1.B, 2.B, 6.A, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B)
bez omluvy 10    (1.C, 2.A, 2.C, 4.A, 4.B, 6.C, 7.B, 7.C, 8.C, 9.C)


*) přítomen byl p. ředitel školy, který nás informoval o výsledcích přijímacích řízení :
- na osmileté gymnázium  se hlásilo 23 žáků, kdy přijato bylo 8 žáků
- z 8.ročníků vychází 3 žákyně
- z 9.ročníků přijato všech 65 žáků na SŠ či SOU (na maturitní obor 60 žáků =92,3% a na učební obor 5 žáků)


*) dále p.ředitel informoval o SCIO testech, kdy testy pro 9.třídy jsou hrazeny a pro mladší žáky 6.tříd by testy orientačně vycházely na 150-160,- Kč, kdy bylo námi odsouhlaseno, že testy  mladších ročníků budou prováděny na náklady rodičů.
*) ve šk.roce 2011/12 budou otevřeny dvě první třídy
*) v pololetí by měla odcházet do důchodu paní učitelka Kozáková , na prvním stupni
*) k 12/09/11 odchází do důchodu hospodářka školy paní Roučková, proběhlo výběrové řízení, kdy je přijata nová hospodářka paní Otrusinová
*) na první stupni je k dnešnímu dni volné jedno učitelské místo
*) na druhý stupeň nastupuje paní uč. Johaníková a Přikrylová
*) škola se rozhodla, že kroužky v novém šk.roce budou zpoplatněny min. na 100,-Kč/pololetí  - rovněž odsouhlaseno
*) dne 30/06/2011 v 9.hod bude na KK slavnostní ukončení šk. docházky pro 9.ročníky naší školy
*) proběhl sběr papíru při ZŠ, kdy celkový zisk z této akce byl 18.832,-Kč -  tř.důvěrníci odsouhlasili, že z této částky bude proplaceno ocenění nejlepších "sběračů", v celkové hodnotě 279,-Kč
*) deváťáci rovněž vyhodnotili šk.soutěž, kdy nejlepším třídám byla jimi zakoupena a námi  proplacena odměna - 3 dorty pro nejlepší třídu (52,-Kč, 353,-Kč, 369,-Kč)

zapsala : Martina Kocábová - přesedkyně SRPD

Přejeme příjemné prožití prázdnin a dovolených a v novém školním roce nashledanou !

 

1 | 2 >>