Stanovy spolku ze 17. 9. 2015   

Spolek rodičů a přátel dětí při Základní škole UNESCO Uherské Hradiště,
 
Komenského náměstí 350, 686 01 Uherské Hradiště
 
Spolek byl založen ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, za účelem provozování činnosti v oblasti práce s dětmi, pomoci škole ve snaze podporovat zájem žáků o sportovní a jiné mimoškolní aktivity.

I.  Název spolku
Spolek rodičů a přátel dětí při Základní škole UNESCO Uherské Hradiště

II. Sídlo spolku
ZŠ UNESCO, Komenského náměstí 350, 686 01 Uherské Hradiště

III. Účel spolku
Podpora činnosti základní školy a výchovně-vzdělávacího procesu žáků. Podpora rozvoje vztahů rodičů, žáků a zaměstnanců základní školy. Pořádání a spolufinancování kulturních, společenských a osvětových akcí pro žáky základní školy.

IV.  Činnost spolku
 
Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je založen, tj.
- spolupráce členů spolku s vedením školy
- realizuje kulturní akce za účelem získání finančních prostředků pro potřeby žáků školy
- vyjadřuje se ke koncepci výchovně-vzdělávací práce školy, výchovně-vzdělávacím problémům žáků, k podmínkám zabezpečení školy v oblasti materiální, personální,  k rozpočtu a hospodaření školy, k hygienickým a stravovacím podmínkám
- podává náměty, připomínky a stížnosti rodičů vedení školy a podílí se na jejich vyřízení
- zvyšuje informovanost rodičů o dění ve škole, právech a povinnostech žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků, seznamuje rodiče s výchovně vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
- přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí apod.
- předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně-vzdělávací soustavy, členové SRPD mají právo přicházet s náměty, které mohou zlepšit práci školy
- zřizuje  konto u peněžního ústavu a rozhodovat o jeho využití ve prospěch školy
 
Členové spolku realizují činnost spolku dobrovolně a bezplatně.
 
V.  Členství ve spolku
 
Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která je zákonným zástupcem žáka ZŠ UNESCO, a která vyjádřila souhlas se Stanovami spolku a má uhrazen členský příspěvek.
 
Člen spolku má právo aktivně se podílet na každé činnosti spolku, zúčastnit se členské schůze třídních důvěrníků, volit a být zvolen do orgánů spolku, vznášet své názory, náměty a připomínky k činnosti spolku a osobně se zúčastnit projednávání svých návrhů.
 
Členství člena spolku zaniká ukončením školní docházky žáka do školy, ledaže by tento člen požádal o zachování členství.
 
Při ukončení členství nebo vyloučení člena ze spolku mu nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků či jiných darů.
 
Člen spolku je povinen dodržovat stanovy spolku, rozhodnutí orgánů spolku a zaplatit ve stanovené lhůtě členský příspěvek.
 
 
VI.  Orgány spolku
 
1. Členská schůze třídních důvěrníků
 
-    Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze třídních důvěrníků, která je svolávána státutárním orgánem jedenkrát za rok nebo dle potřeby.
-    Členská schůze třídních důvěrníků je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou hlasů přítomných v době usnášení.
- Každý člen má jeden hlas.
- Do působnosti členské schůze náleží zejména určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, stanovit výši a termín splatnosti členského příspěvku  pro rodiče a zákonné zástupce žáků, schválit rozpočet na nadcházející období, schválit výsledek hospodaření spolku, volit statutární orgán spolku, dále jen výkonný výbor, hodnotit činnost výkonného výboru i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací  nebo jeho  přeměně.
- Členskou schůzi svolává výkonný výbor.
- Na žádost nejméně jedné třetiny třídních důvěrníků musí být svolána mimořádná schůze.
- Výkonný výbor je povinen svolat mimořádnou schůzi do jednoho měsíce od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program schůze.
-  Ze členské schůze je do třiceti dnů vyhotoven zápis, který je umístěn na webové stránky                     
- Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi třídních důvěrníků.
 
2. Výkonný výbor
 
- Výkonný výbor má 5 členů, který si zvolí svého předsedu a místopředsedu. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek.
- Členy výkonného výboru volí členská schůze na funkční období jednoho školního roku. Opětovné zvolení je možné.
- Výkonný výbor svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru minimálně čtyřikrát do roka.
- Výbor řídí činnost spolku, svolává zasedání členské schůze třídních důvěrníků, hospodaří s finanční hotovostí podle schváleného rozpočtu, vyhotovuje zprávu o hospodaření a činnosti spolku a rozhoduje o všech ostatních záležitostech nespadajících do působnosti členské schůze, spravuje webové stránky spolku.
 
- Na svém prvním zasedání zvolí výbor ze svých členů:        
a) předsedu
b) místopředsedu
 
- Jednoleté funkční období výkonného výboru končí zvolením nového výboru
- Povinností odstupujícího výkonného výboru je předání veškeré dokumentace nově zvolenému výkonnému výboru, jestliže došlo ke změně členů ve výboru.
- Výkonný výbor může rozhodovat o použití finančních prostředků max. do hodnoty 5.000,- Kč.
 
3. Předseda spolku
 
- je nejvyšším výkonným představitelem spolku 
- rozhoduje o běžných záležitostech spolku
- je před členskou schůzí třídních důvěrníků odpovědný za plnění rozhodnutí výkonného výboru, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku
- má přístup k finančnímu účtu spolku a má za jeho vedení plnou zodpovědnost
- vede členskou schůzi a ověřuje její usnášeníschopnost
- může delegovat některé své kompetence na další členy výkonného výboru
- Předseda může rozhodovat o investicích max. do hodnoty 3.000,- Kč.
- Jestliže částka přesáhne hodnotu 5.000,- Kč odešle emailem oběžník třídním důvěrníkům s popisem požadované investice a nechá hlasovat emailem. Investice může být schválena pouze nadpoloviční souhlasem všech třídních důvěrníků. Toto hlasování bude doloženo vytištěním emailové korespondence.
 
4. Místopředseda spolku
 
- řídí činnost výboru v době nepřítomnosti předsedy, zajišťuje svolání zasedání členské schůze třídních důvěrníků, vyhotovuje zápis ze zasedání, reprezentuje spolek.
 
5. Třídní důvěrník

- je zvolen na první rodičovské schůzce veřejnou volbou na období jednoho roku a to nadpoloviční většinou přítomných rodičů ve třídě.  Jeho opětovné zvolení v dalším roce je možné.
- přenáší do výboru spolku nebo na schůzi třídních důvěrníků připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů.
- na třídních schůzkách informuje rodiče nebo zákonné zástupce o jednáních ze schůzí třídních důvěrníků a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru. 
 
 
VII.  Správní rok

- začíná 1.záři a končí 31.srpna následujícího roku
- je funkční období všech volených členů orgánů spolku
- je účetním obdobím pro interní potřeby spolku
 
 
VIII.  Zásady hospodaření spolku
 
- spolek získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí pro příslušný rok. Jinými zdroji příjmů spolku mohou být výnosy z akcí pořádaných spolkem, dary, dotace a výnosy z dalších aktivit apod.
- dispoziční právo k účtům spolku má předseda spolku
- evidenci hospodaření vede předseda spolku a vždy při jednání členské schůze  předkládá ke kontrole členům spolku závěrečnou zprávu 
- na vyžádání musí předložit členům kompletní záznamy o účtu spolku a fakturacích
- způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
- prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.
 
 
IX.  Kontrola hospodaření spolku
 
- roční zúčtování příjmů a výdajů spolku zpracuje nezávislý účetní. Tímto bude zaručena kompletní kontrola správního roku a bude  zpracována závěrečná finanční zpráva, která bude předložena na schůzce třídních důvěrníku k nahlédnutí.
 
 
X.  Zánik spolku
 
     - Spolek zaniká:
 
 zrušením spolku s likvidací
 
 fúzí spolků
 
 rozdělením spolku
 
- O zániku spolku rozhoduje členská schůze a Výkonný výbor jej oznamuje orgánům, u kterých je spolek registrován. Při zániku se stanoví likvidační komise, která vypořádá práva a závazky SRPD
- Zánik spolku ohlásí předseda Výkonného výboru řediteli školy.
- Zaniká-li spolek likvidací, likvidační zůstatek připadne ZŠ UNESCO Uherské Hradiště, která jej použije k financování mimoškolních aktivit pro své žáky.
 
 
XI.  Závěrečná ustanovení
 
- není-li v těchto stanovách spolku uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost  spolku platnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníků
- změny a dodatky těchto stanov schvaluje členská schůze třídních důvěrníků. O schválených  změnách a dodatcích se pořídí písemný zápis.
 
V Uherském Hradišti dne 17.09.2015

Podepsali:
 
Vítězslav Havránek, předseda
Tereza Grufíková, místopředseda
Jana Majzlíková, člen výkonného výboru   
Jana Ondřejová, člen výkonného výboru   
Veronika Vaďurová, člen výkonného výboru
 
 
 
.................................................................................................................

Původní stanovy občanského sdružení 

 

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ UNESCO,
Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště

 

Za účelem provozování činnosti v oblasti práce s dětmi, pomoci škole a ve snaze podporovat zájem mládeže o sportovní a jiné mimoškolní aktivity, rozhodli se níže podepsaní ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů založit toto sdružení :

I.

Název sdružení :

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ UNESCO

II.

Sídlo sdružení :

ZŠ UNESCO, Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště, 686 01

III.

Cíl činnosti sdružení :

 - spolupráce členů sdružení s vedením školy

-  realizovat kulturní akce za účelem získání finančních prostředků pro potřeby žáků školy

-  vyjadřovat se ke koncepci výchovně vzdělávací práce školy, výchovně vzdělávacím problémům žáků, k podmínkám zabezpečení školy v oblasti materiální, personální, k rozpočtu a hospodaření školy ,k hygienickým a stravovacím podmínkám 

-  podávat náměty a připomínky řediteli školy

-  zřídit konto u peněžního ústavu a rozhodovat o jeho využití

 

IV.

Orgány sdružení

1. Členská schůze

2. Výbor sdružení

3. Třídní schůze

4. Třídní důvěrník

5. Revizor

Sdružení si může vytvářet stálé či dočasné komise. Orgány sdružení se ustanovují volbou. Funkční období je jednoroční. Statutárním zástupcem je předseda sdružení  a místopředsedové. V plném rozsahu práv a povinností předsedu zastupuje místopředseda.


Členská schůze

-je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení

- se může konat nejméně jednou za rok a svolává ji výbor sdružení. Pokud o její svolání požádá 1/3 všech členů sdružení, popř. revizor, má povinnost svolat ji předseda sdružení nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

- se koná v sídle sdružení. V případě potřeby je možné ji svolat do kteréhokoliv  místa.

Členská základna prostřednictvím svých zástupců (třídních důvěrníků) rozhoduje  o:

1. Změně stanov sdružení

2. Volbě a odvolání členů výboru a revizní komise

3. Zániku sdružení

4. Přijetí nového člena sdružení

5. Vyloučení člena sdružení

6. Stanovení rámcového programu činnosti sdružení na určité období

7. Kontroluje činnost výboru sdružení

8. Schvalování a projednávání zprávy o výsledku hospodaření a schvalování rozpočtu sdružení

9. Výši členského příspěvku člena sdružení

 

Členská základna je schopna se usnášet, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů sdružení  a k platnosti usnesení členské základny je zapotřebí 2/3 většiny hlasů všech přítomných. Každý člen sdružení má 1 hlas.

Členskou základnu řídí předseda sdružení nebo jiný člen výboru. O jednání členské základny a přijatých usnesení je veden písemný záznam, který pořizuje pověřený člen sdružení a podepisuje jej společně s předsedou.


Výbor sdružení

Členy výboru sdružení volí členská základna prostřednictvím svých zástupců (třídních důvěrníků).

Výbor sdružení zejména:

1. Zajišťuje činnost sdružení v období mezi členskými schůzemi

2. Rozhoduje o věcech, které nespadají do výhradní pravomoci členské základny

3. Organizuje a řídí hospodářskou činnost sdružení

Výbor sdružení je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.

Členové výboru jsou voleni na dobu 1 roku. Výbor sdružení svolává předseda sdružení podle potřeby, nejméně 4xročně. O jednáních výboru informují třídní důvěrníci členskou základnu.

Revizor

Provádí kontrolu hospodaření sdružení založeného podle těchto stanov.

Revizor podává minimálně 1xročně zprávu o své činnosti výboru sdružení a 1 x ročně podává zprávu členské základně. Podle výsledku kontrolní činnosti je revizor oprávněn požádat kdykoliv o svolání mimořádné členské schůze.

Revizor je volen členskou schůzí na dobu 1 roku. O výsledku kontroly provede revizor písemný  záznam, který předkládá 1 x ročně výboru sdružení a 1 x ročně členské základně.

 

V.

Zastupování a jednání za sdružení

Sdružení zastupuje a jeho jménem jedná předseda sdružení a místopředsedové sdružení a to každý samostatně.

 

VI.

Práva a povinnosti členů sdružení

Členem sdružení se může stát fyzická i právnická osoba, která

- souhlasí s cílem sdružení a s těmito stanovami

- zaplatí členský příspěvek schválený členskou základnou

 

Každý člen sdružení je oprávněn vykonávat svá práva člena sdružení podle zákona nebo podle těchto stanov na členské schůzi.

Každý člen sdružení může kdykoliv ze sdružení založeného podle těchto stanov vystoupit písemným oznámením na adresu sídla sdružení.


VII.

Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze

- pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění


VIII.

Majetek a hospodaření sdružení

Sdružení získává prostředky ke své činnosti :

- z členských příspěvků

- z příjmů, které získává z výsledků své vlastní činnosti

- z příspěvků a dotací či dar od obce a státu, fyzických či právnických osob

- z prostředků získaných od sponzorů

Sdružení vede o svém hospodaření jednoduché účetnictví, ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů. Účetnictví vede hospodář-pokladník sdružení, volený členskou schůzí. Kontrolu hospodaření provádí revizor.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

1.  Veškeré změny a doplňky těchto stanov schvaluje členská schůze sdružení dvoutřetinovou většinou platných hlasů.

2.  Činnost sdružení se řídí právním řádem platným na území České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění.

3.  Sdružení podle těchto stanov vzniká registrací Ministerstva vnitra České republiky.

4.  Do doby ustanovení orgánů, zřizovaných těmito stanovami, jedná jménem sdružení přípravný výbor.

5.  Přípravný výbor svolá první členskou schůzi sdružení k ustavení orgánů sdružení nejpozději do dvou měsíců ode dne vzniku sdružení.

 

Tyto stanovy byly schváleny na schůzi přípravného výboru sdružení dne 3.října 2002.

 

V Uherském Hradišti dne 3.října 2002