Dobrý den,
rádi bychom Vám představili a přiblížili naši činnost.
Ta spočívá hlavně v :

• adresování připomínek, názorů a návrhů rodičů směrem k vedení školy
• Financování prospěšných aktivit, které přímo nespadají pod Školní vzdělávací program ČR
• Každoroční organizaci plesu ZŠ Unesco, kde žáci devátých ročníků dostávají příležitost se symbolicky rozloučit se svou školou v podobě slavnostní polonézy. Výtěžek z tohoto plesu, stejně jako z vašich příspěvků, pak jde v různých podobách přímo vašim dětem


SRPD v několika minulých letech věnovala ZŠ Unesco:

• kompletní vybavení učebny AJ v hodnotě 172 000 Kč.
• Příspěvky na učebnice, pomůcky, odborné přednášky a besedy pro žáky (drogová tématika, závislosti, bezpečnost, rodina atd), cestovné pro
vedoucí kroužků, pomůcky pro TV, recyklační nádoby.
• Odměny pro žáky úspěšně reprezentující ZŠ Unesco.

Jako sdružení jsme také v průběžném kontaktu s vedením školy, což nám dává prostor k projednávání záležitostí, které nás rodiče trápí. Tímto bychom vás
zároveň chtěli pobídnout, abyste nás v případě jakékoli potřeby kontaktovali buď přes odkaz SRPD na webové stránce zsunesco.cz nebo na emailové adrese:
srpd-unesco@seznam.cz

Náš obrovský díky patří všem sponzorům i všem třídním důvěrníkům, kteří aktivně s výborem našeho sdružení spolupracují ve prospěch dětí.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci,
Váš výbor sdružení

________________________________________________________________________

Založení SRPD v roce 2002

Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO (SRPD) vzniklo v říjnu roku 2002 a navázalo tak na činnost Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ), které působilo na této škole. SRPD je samostatný právní subjekt, občanské sdružení rodičů, zákonných zástupců a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci školy a škole přidružených zájmových kroužků.

Činnost SRPD je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání:

1. působí na rodiče k správné výchově v rodině

2. seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování

3. seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

4. přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajišťování vzdělávací a výchovné činnosti  a při zlepšování školního prostředí

5. předkládá podněty a doporučení ke koncepci rozvoje školy