Zápis ze schůze třídních důvěrníků - 31/10/2017

07.11.2017 12:40

Celkem je 24 tříd, z toho 22 důvěrníků, přítomno 17důvěrníků, omluveno 5 (1C, 2A,  6C, 7A, 9C), nezvoleni v  7B, 8B


- předsedkyní přivítáni všichni příchozí, rovněž tak nově zvolení tř. důvěrníci. Sděleno a shrnuto dosavadní dění a funkčnost spolku, nastíněny možnosti jak dál (od možného zrušení spolku, až po jeho praktickou a faktickou funkčnost, požadavek ze strany předsedkyně na větší aktivitu, komunikaci, spolupráci, dodržení slibu, větší aktivizaci=motivaci rodičů ze strany důvěrníků, možnost účasti jakéhokoliv zástupce ze strany rodičů na akcích SRPD, dané není jen povinností důvěrníka, ...). Přítomnými jednohlasně odhlasováno další fungování spolku v tomto šk. roce.


- byla provedena volba výboru SRPD pro tento šk. rok - složení nového výboru : 

Tereza Manová, Chybíková Ivana, Křivánková Dagmar, Petr Magdálek, Martina Kocábová, bylo jednohlasně odhlasováno. V průběhu 14 dní se uskuteční schůze výboru, bude zvolen předseda, místopředseda pro tento šk. rok.


- seznámení s účetní zprávou spolku za školní rok 2016/17, seznámení s rozpočtem, investicemi, akt. stavem účtu, způsobu hospodaření, na čl. příspěvcích počátkem šk. roku 2017/18 vybráno 85.800Kč


- požadavky školy na fin. přispění SRPD na školní rok 2017/18 byly schváleny celkem ve výši 61.000,- Kč. Schváleno jednotlivě pro:

Mgr. Kočíř - na preventivní besedy (např. drogy, kouření, sexuální výchova, ...) schválena částka ve výši 8000Kč

Den cizích jazyků - celoškolní akce - schválena částka ve výši 5000Kč 

Mezinárodní projekt EDISON - studenti VŠ z cizích zemí, týden v naší škole - schválena částka ve výši 11.000Kč

Předplatné do objektů a na akce Slováckého muzea - schválena částka ve výši 7.000,- Kč

Odměny žákům při školních soutěžích, úhrada větších položek na dopravné, startovné, finanční jistina při organizování školních akcí s busem, propagační předměty, akce ŠD, Mikuláš, ... schválena částka ve výši 30.000Kč

- Základní informace o připravovaném plesu SRPD ZŠ Unesco:

termín konání v pátek 16. března 2018, Klub kultury Uherské Hradiště. Hudba (Kasanova) i klub již zajištěno z loňského roku. Výtěžek z loňského plesu byl dvojnásobný, losy se prodávaly za 20Kč.

Je třeba se ze strany rodičů podílet  aktivně a větší měrou, očekává se zejména větší zapojení rodičů žáků 2.stupně, zvláště 7+8 ročníků  (při zajišťování darů do tomboly,  balení tomboly, při samotném plese pak výdej tomboly, vstup, organizační záležitosti, ...). Domluveno, že pokud nemůže důvěrník, zajistí - domluví se s dalšímu rodiči ze třídy, je možná zastupitelnost v daném !!!

p. Magdálek může zjistit možnost přípravy losů firmou, zjistí kontakt, předá předsedkyni, ta zjistí podrobnosti.  Prodej lístků bude na  rod. schůzce v lednu. Ještě bude ve věci schůzka důvěrníků, popř. e-mail.


- Proběhlo setkání s ředitelem a zástupci školy. Shrnuto:

V současné době škola má 635 žáků, je zapojena do vícero projektů a programů (Wet, šablony, kluby, Erasmus, Edison, Cambridge, .... Podrobnosti vždy na stránkách školy, šk. facebooku). 

Je plánovaná zásadní rekonstrukce školy  (cca 54 mil. Kč, od 1/6/18 provoz a výuka zajištěna na SŠPHZ),  proběhne modernizace + vymalování i na Hradební ul.

Ze strany školy rovněž větší apel a žádost na všechny rodiče o součinnost, spolupráci -ples, akce školy.

Od ledna se budou realizovat divadelní představení Slováckého divadla na půdě školy, info na stránkách.

Dne 30/11 (čas 14-16hod.) budou probíhat  adventní  dílničky na Hradební, je vítáno zapojení rodičů, pokud má někdo nápad, činnost, možnost podílet se na programu - tím co umí, nápadem, pomocí, materiálem - nechť se zkontaktuje se zástupkyní Mgr. Dagmar Janásovou, tel. 572 432 822, e-mail: janasova@zsunesco.cz


- podněty k řešení, dotazy :

ztráty a nálezy (odkaz na stránkách, možnost ve spolupráci s MěÚ- paní Tereza Manová)

seznam učebnic a sešitů v počátku šk. roku (u dětí přecházejících na druhý stupeň)

možnost pobytu dětí 1. stupně v zahraničí (Itálie) - p. ředitel objasnil, že nelze z  bezpečnostních a organizačních záležitostí - personální zajištění

bezlepkové stravování - není možno zajištovat jídelnou, je však možno se individuálně domluvit a dítě např. může si z domu přinesenou stravu sníst se spolužáky společně v jídelnězapsala: Martina Kocábová