Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 11.11.2014

12.11.2014 12:10

Přítomno 21 třídních důvěrníků
Nezúčastnili se 2 třídní důvěrníci - 1.B a 9.C

Základní body dnešní schůzky:

1.) Seznámení s výsledky hospodaření SRPD za školní rok 2013/2014 - seznámení s rozpočtem a provedenými investicemi

2.) Seznámení s novou legislativou Občanského zákoníků a schválení nového názvu Spolek rodičů a přátel děti ZŠ Unesco. Třídní důvěrníci hlasováním schválili, že stanovy nového Spolku budou důvěrníky odsouhlaseny elektronickou formou nebo na další schůzi třídních důvěrníků. Pro hlasovalo 21 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů.

3.) Požadavky na příspěvky ze SRPD na školní rok 2014/2015 - byly schváleny v následujícím znění:

Mgr. Kočíř - 7.000,- Kč - schváleno na preventivní besedy o drogách, kouření, sexuální výchově
St. Patrick´s Day - 5.000,- Kč - schváleno, celoškolní akce, průvod masek, den cizích jazyků
Kopírování materiálů - 10.000,- Kč - schváleno, příspěvek pro potřeby celé školy
Předplatné do objektů Slováckého muzea - 7.000,- Kč - schváleno
Odměny na konci roku pro žáky - 5.000,- Kč - schváleno
Odměny žákům při školních soutěžích, úhrada větších položek na dopravné, startovné, finanční jistina při organizování školních akcí s busem atd.. - 10.000,- Kč - schváleno
CELKEM schváleno 56.000,- Kč.
Shrnutí hlasování:  Pro hlasovalo 21 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se hlasování 0 hlasů. 
 

4.) Informace, že na začátku tohoto školního roku 2013/2014 bylo vybráno do fondu na příspěvcích celkem 72.240,- Kč

5.) Volba nového výboru SRPD pro školní rok 2014/2015 - zůstávají dosavadní členové:
předseda Vítězslav Havránek, členové výboru Tereza Grufíková, Jana Majzlíková, Jana Ondřejová, Veronika Vaďurová.
Výsledky hlasování:  Pro 16 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se hlasování 5 hlasů.

6.) Základní informace o připravovaném plesu SRPD ZŠ Unesco
Termín plesu pátek 20. března 2015, Klub kultury Uherské Hradiště
Další podrobnější informace budou postupně zveřejňovány a projednávány

7.) Seznámení s plánovaným průběhem voleb do Školní rady a ustanovení zástupců u volebních uren. Volby se budou konat v době třídních schůzek na obou budovách školy dne 25.11.2014

8.) Školní psycholožka Mgr. Vendula Hubáčková informovala zástupce rodičů o své činnosti na škole, o plánovaných a probíhajícíh projektech a vyzvala rodiče ke spolupráci

9.) Ředitel školy Mgr. Jan Vorba informoval třídní důvěrníky o projektech pro tento školní rok, o novém systému přijímacího řízení na střední školy, upozornil na nové facebookové stránky školy, informoval o podrobnostech plánovaných a probíhajícíh úprav budovy školy, okolí školy a školní tělocvičny, seznámil s novým vybavením učeben na škole

10.) Volná diskuze a informace
- informace o úspěších ve SCIO testech, diskuse o počtu žáků ve třídách a předpisech Ministerstva školství, debata o školní jídelně, kvalitě a výběru pokrmů.

Při debatě o školní jídelně byla vybrána skupinka zástupců z důvěrníků, kteří se budou účastnit setkání s vedoucí školní jídelny a prodiskutují s ní otázky týkající se stravování v naší školní jídelně.

Zapsala Veronika Vaďurová
Odsouhlasili Vítězslav Havránek, Tereza Grufíková