Zápis ze schůzky třídních důvěrníků - 08/11/18

15.11.2018 14:16

Zápis ze schůze  třídních důvěrníků - 08/11/2018

Přítomno 18 důvěrníků, omluveni 2 (5A, 8C), nepřítomni 2 (3A,7C), nezvoleni 2 (6A, 8B)


- předsedkyní přivítáni všichni příchozí, rovněž tak nově zvolení tř. důvěrníci

- info a shrnutí dosavadního dění a funkčnost spolku, oceněna spolupráce všech v loňském šk.  roce, úspěšné zvládnutí šk. plesu, nastíněny možnosti jak dál (od možného zrušení spolku, až po jeho praktickou a faktickou funkčnost, opětovný požadavek ze strany předsedkyně na větší aktivitu, komunikaci, spolupráci, aktivizaci a motivaci rodičů ze strany tř. důvěrníků, možnost účasti jakéhokoliv zástupce ze strany rodičů na akcích SRPD, dané není jen povinností důvěrníka, ...).

- byla provedena volba výboru SRPD pro tento šk. rok,  složení nového výboru :  Tereza Manová (6B), Ivana Chybíková (5B), Natálie    Karlíková (2C), Jitka Malinová (1A), Martina Kocábová. Dne    14/11 se uskuteční schůze výboru, bude zvolen předseda, místopředseda.

- seznámeni s hospodařením za školní rok 2017/18, akt. stavem účtu, způsobu hospodaření, na čl. příspěvcích počátkem šk. roku 2018/19 vybráno 78800Kč, dík patří všem rodičům.

- jsou vítány jakékoliv zpětné vazby, podněty, nápady, potřeby, ... rodičů všech žáků naší školy, dané možno na rod. schůzkách a   prostřednictvím důvěrníka

- veškeré info, hlasování, ... jsou důvěrníkům předávány na jejich e-mailové kontakty, o daném (průběh, výsledek, ...) mohou opět vyrozumívat všechny rodiče ve své třídě

- veškeré zápisy, hospodaření, akce, ... vždy na odkazu SRPD na stránkách školy

- přítomnými jednohlasně odhlasováno další fungování spolku v tomto šk. roce.


Požadavky školy na fin. přispění SRPD na školní rok 2018/19 byly schváleny celkem ve výši 66.000, Kč.  Schváleno jednotlivě pro:

- Mgr. Kočíř - na preventivní besedy (např. drogy, kouření, sexuální výchova, ...) schválena částka ve výši 8000Kč

- Den cizích jazyků - celoškolní akce - schválena částka ve výši 5000Kč

- Mezinárodní projekt EDISON - studenti VŠ z cizích zemí, týden v naší škole - schválena částka ve výši 11.000Kč

- předplatné do objektů a na akce Slováckého muzea - schválena částka ve výši 7.000,- Kč

- odměny žákům při školních soutěžích, úhrada větších položek na dopravné, startovné, finanční jistina při organizování školních akcí  s busem, propagační předměty, akce ŠD,  ...- schválena částka ve výši 35.000Kč


Základní informace o připravovaném plesu SRPD ZŠ Unesco:

- termín konání v pátek 15. března 2018, Klub kultury Uherské Hradiště

- hudba (Kasanova) i klub již zajištěno z loňského roku

- opět se očekává větší zapojení rodičů žáků 2.stupně, zvláště 7+8 ročníků a je opět třeba většího zapojení  i ostatních rodičů (zejména při zajišťování darů do tomboly,  balení tomboly, při samotném plese pak výdej tomboly, vstup, organizační záležitosti, ...).

- pokud nemůže důvěrník, zajistí - domluví se s dalšími rodiči ze třídy, je možná zastupitelnost, není jen povinnost důvěrníků.

- prodej lístků bude domluven na schůzce výboru, bude upřesněno (22+23/01/19 v čase 15-17 hod., prostory školy)

- cena lístků bude 200Kč/os.  na místenkový stůl v sále, 150Kč/os. na stůl na balkóně, 100Kč/os. za lístek na stání (max. 50 ks).  Cena za los 20Kč/1ks.

- bude potřeba větší spolupráce  rodičů zejména v týdnu před plesem - středa, čtvrtek (13- 14/03/19) při balení tomboly, důvěrníci budou  včas s info obesláni

- prodej lístků bude z naší strany ve dnech 22-23/01 v čase 15-17 hod. v prostorách školy,  následně u hospodářky školy - info bude včas zasláno důvěrníkům + přes bakaláře

- dary do tomboly je možno odevzdávat za jednotlivce, třídu, firmu, ... odevzdávat vedení školy (leden, únor, březen), je možno po převzetí daru následně SRPD vystavit potvrzení o převzetí daru do tomboly, osvědčil se postup - vybrat za třídu určitou částku  (např. 50-100Kč/žák)a pak nakoupit více dárků za třídu, popř. zbytek financí může mít třída v třídním fondu


Proběhlo setkání s p.ředitelem a zástupci 1+2.st. školy. Shrnuto:

- v současné době škola maximální obsazenost, nepřijímá nové žáky

- je i nadále zapojena do vícero projektů a programů (Cambridge, Erasmus,  Edison, Cambridge, xurze, Španělsko, burza SŠ, Dny  otevřených dveří, .... podrobnosti vždy na stránkách školy, šk. facebooku).

- je plánovaná 2.část  rekonstrukce školy,v druhém pololetí            

- na  Hradební ul. příprava možné "bylinkové zahrádky" (příležitost pro sponzory rodiče  zahradníky, kutily, ...)

- dne 04/12 (čas 14-16hod.) budou probíhat  adventní dílničky na Hradební, je vítáno zapojení rodičů, pokud má někdo nápad, činnost,   možnost podílet se na programu - tím co umí,nápadem, pomocí, materiálem - nechť se zkontaktuje se zástupkyní Mgr. Dagmar Janásovou, tel. 572 432 822, e-mail: janasova@zsunesco.cz

- zpívání u vánočního stromu 17/12 v čase od 11.15 hod.

- 13/12 vánoční besídka celé školy v tělocvičně školy


zapsala: Martina Kocábová