Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 12. 11. 2015

12.11.2015 20:44

Přítomno 14 třídních důvěrníků:
1.A a 9.A Jana Majzlíková, 1.B Jana Schottlová, 1.C Dagmar Křivánková, 2.B Ivana Chybíková, 2.C Martina Kocábová, 3.B Tereza Manová, 4.A Tereza Grufíková, 4.B Gabriela Hiklová, 5.A Gabriela Buchtíková, 5.B Veronika Vaďurová, 7.A Magdaléna Koníčková, 7.C Kateřina Strnadová, 9.B Vítězslav Havránek.

Omluvili se:
3.A Jana Jančová, 6.B MUDr. Mirjana Viceníková, 7.A Radka Štanclová, 7.B Lenka Střítecká

Nedostavili se třídní důvěrníci tříd 2.A, 4.C, 6.A, 6.C, 7.B

 

Základní body jednání schůzky :

1.) Seznámení s novými stanovami Spolku rodičů a přátel dětí při Základní škole UNESCO Uherské Hradiště. Předseda sdružení představil jednotlivé body nových stanov a uspořádal hlasování na schválení nových stanov Spolku. Stanovy byly jednohlasně schváleny a PRO hlasovali všichni zúčastnění:
1.A a 9.A Jana Majzlíková, 1.B Jana Schottlová, 1.C Dagmar Křivánková, 2.B Ivana Chybíková, 2.C Martina Kocábová, 3.B Tereza Manová, 4.A Tereza Grufíková, 4.B Gabriela Hiklová, 5.A Gabriela Buchtíková, 5.B Veronika Vaďurová, 7.A Magdaléna Koníčková, 7.C Kateřina Strnadová, 9.B Vítězslav Havránek. Zdrželi se hlasování: 0. Proti: 0.

 

2.) Členská chůze třídních důvěrníků zvolila na tomto zasedání za předsedu Vítězslava Havránka. Výsledky hlasování:   Pro 13 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se hlasování 1 hlas.  
Hlasování o místopředsedkyni Tereze Grufíkové :  Pro 13 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se hlasování 1 hlas.

Jako další členové výboru byly zvoleny Jana Majzlíková, Veronika Vaďurová a jako nový člen Martina Kocábová. Tento výkonný výbor byl schválen a PRO hlasovalo 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 3 hlasy.


3.) Předseda výkonného výboru seznamil všechny s čerpáním finančních prostředků SRPD za období od 1.9.2014 do 31.8.2015. Všem členům byl předložen soupis příjmů a výdajů, proplacených faktur také finanční rozpočet loňského plesu. Všichni byli seznámení s hospodářským výsledkem a také se stavem pokladny k 10.11.2015.


4.) Dle předložených požadavků byly z fondu SRPD schváleny příspěvky na:
Preventivní besedy o drogách, kouření atd., 8.000,- Kč
Den cizích jazyků, celoškolní akce, 5.000,- Kč
Mezinárodní projekt EDISON, návštěva studentů VŠ z cizích zemí v naší škole, 11.000,- Kč
Předplatné do objektů Slováckého muzea, 7.000,- Kč
Nové hrací pomůcky do tělocvičny a ŠD, 12.000,- Kč
Odměny žákům na konci školního roku, 5.000,- Kč
Odměny žákům při soutěžích, příspěvek na organizaci školních akcí, 12.000,- Kč
Tyto příspěvky v úhrnné výši 60.000,- Kč byly jednohlasně scvháleny a PRO hlasovalo 14 hlasů, proti 0 hlasů a zdrželo se hlasování 0 hlasů.


5.) Diskuze o schůzce zástupců třídních důvěrníků MUDr. Mirjany Viceníkové a Jany Majzlíkové s vedoucí školní jídelny o kvalitě poskytovaných obědů a o možnostech obměn jídel, lepšího názvosloví v jídelníčcích. Výkonný výbor vydal podnět pro všechny třídní důvěrníky, aby ve svých třídách provedli průzkum spokojenosti a případných připomínek ke školnímu stravování v naší škole.

6.) Volná diskuze třídních důvěrníků na téma známkování žáků, možnosti zpětné informace chyb v písemných pracích žáků, podnět k lepší organizaci zahájení školního roku v Klubu kultury, podnět ke zlepšení sortimentu v automatech nabízejícíh na škole cukrovinky a sladké nápoje.


Schůze třídních důvěrníků se zúčastnilo také přizvané vedení školy - ředitel školy Mgr. Jan Vorba, Mgr. Ondřej Dostál a Mgr. Jan Remeš.
Pan ředitel Mgr. Jan Vorba seznámil přítomné s počty žáků i kantorů. Podal podrobné informace o systému výuky anglického jazyka CAMBRIDGE, informoval o provedených stavebních úpravách budovy školy, vybudování nové kanalizace, vybavení šaten novými uzamykatelnými skříňkami. Seznámil přítomné také s chystaným vybudováním nového plotu kolem školy, s plánem kompletní rekonstrukce toalet na škole, se záměrem obměny strojů ve školní jídelně a také s plánovanou rekonstrukcí podlahy v tělocvičně školy.

Při volné diskuzi s vedením školy bylo diskutováno o spolupráci se sousedními středními školami, o elektronických žákovských knížkách a o používání informačních technologíí na škole. Zástupci rodičů také diskutovali o nespokojenosti s dopravní situací kolem hlavní budovy školy i kolem budovy Hradební. Nespokojení jsou především s absencí přechodů pro chodce při přecházení všech žáků na budovu Hradební do školní jídelny. Jednohlasná spokojenost byla vyslovena ve věci zákazu mobilních telefonů v průběhu vyučování.

V Uherském Hradišti 12. 11. 2015
Zapsala Veronika Vaďurová
Odsouhlasili Vítězslav Havránek, Tereza Grufíková