Zápis ze schůze třídních důvěrníků dne 12. 10. 2011

12.10.2011 20:41

celkem:              24

přítomno  :         13 ( 1A,  2B, 2C, 4A, 4B, 5B, 5C, 6A, 6B, 7B, 7C, 8B, 8C, )

omluveno :           5 (1B, 3A, 6C, 8A, 9B)

neomluveno:        6 (2A, 3B, 3C, 5A, 9A, 9C)

přítomen :           Mgr. Vorba  a Mgr. Mikluáštíková


- zástupce školy nás informoval o proběhlých SCIO testech v 6. a 9. ročnících, požádal zároveň o proplacení poplatku za toto pro dva žáky školy (kdy za 1 žáka se hradí 180,-Kč)

- informoval o projektu Comenius , kterého se účastní i 7 zahraničních škol, v naší škole by se to mělo týkat pedagogů a zástupců nejlepších žáků

- ZŠ Unesco se stalo pilotní školou pro Národní muzeum v Praze

- ve škole proběhla a ještě proběhne  řada změn ve vybavení - nová knihovna, nová učebna, nové šablony, PC, dataprojektory , ...jejich financování  v rámci projektů

- škola má zpracovánu novou verzi šk. vzdělávacího programu , kdy došlo k navýšení hodin v mateřském jazyce, matematice a v cizím jazyce)

- MěÚ Uh.Hradiště , jako zřizovatel školy, se rozhodl, že bude využívat prostor bývalé kotelny jako archiv města, čímž škola rovněž přijde o prostory, kdy toto měla škola využít jako gymnastický sál a pomenší sklad
- k dnešnímu dni má škola 532 žáků

- veškeré informace k tomuto jsou vždy relativně včas a podrobně vyvěšeny na webových stránkách školy

- Mgr.Miluláštiková informovala o tom, že na ples se chystá polonéza s 32 páry žáků. Z tohoto důvodu se vedení školy domnívá, že kapacita "sokolovny" ve St.městě je prostorově nedostačující. Žádala o  podporu rodičů ve změně prostorů plesu.

- důvěrníci seznámeni M.Kocábovou s možností pořádání plesu na Klubu kultury v Uh.Hradišti, ale v jiném termínu - pátek 23/03/2012. Byli seznámeni s předpokládanými výdaji, náklady , možným ziskem, ..., upozorněni na určité výhody, ale i nevýhody daného. Dále pak upozorněni na to, že ples se zatím vždy , i přes svou reprezentativnost, pořádal z důvodu vytěžení maximálního zisku a použití tohoto pro žáky školy.

- v závěrečném hlasování se přítomni ve většině vyjádřili, i přes možné riziko ztráty či menšího zisku, pro uspořádání plesu na Klubu kultury.

- domluveno, že v daném termínu bude , ve stejné cenové relaci jako loni Aventis,  zřejmě hrát skupina  Benny-Q. Aventis ještě bude znovu požádán o spolupráci .

- mnozí tř. důvěrníci nevidí problém v zajištění hlídání prostor KK během plesu, stejně tak v uhlídání možného požívání alkoholických nápojů nezl. účastníky plesu (ne žáky školy).

- zástupkyně  2.C se nabídly  s možností oslovit jednoho z rodičů, který pracuje v bezpečnostní agentuře a zjistí podmínky jejich možné spolupráce s námi během plesu

- nebudeme letos všem rodičům dávat písemné informace, využijeme el. žákovské knížky, web školy a SRPD,  popř. ve spolupráci se školou vytvoříme sami propagaci plesu
- cena lístku -místenky bude 150,-Kč, cena lístku na balkon bude 80,-Kč, lístky ke stání nebudou, cena losu  do tomboly bude 10,-Kč.

- dle prostorového uspořádání na KK je v hlavním sále 83 stolů (332 míst), na balkonech  96 míst

- předprodej lístků bude tradičně zajišťován SRPD a hospodářkou školy , zahájen 10/01/2012 při rodičovských schůzkách

- k dnešnímu v ybrány všechny příspěvky SRPD v celkové částce 77.400,-Kč

- důvěrníci seznámeni s hospodařením v loňském roce a s aktuálním stavem našeho účtu (viz. Hospodaření- v menu stránek)

- předložené požadavky školy na SRPD byly prodiskutovány a schváleny (podrobný rozpis viz. Hospodaření - v menu stránek)

V diskusi zazněly dotazy, připomínky :

1) používání sprch v tělocvičnách - za poplatek pouze pro cizí uživatele tělocvičny, ne pro žáky

2) nevhodnost otevřených odpadkových košů na dívčích WC skrze jejich obsah

3) dotaz na vedení školy - je možnost někde skladovat nalezené-ztracené věci, popř. kde mají se možnost žáci i rodiče na dané informovat (p.školník, p. hospodářka, p.uklizečky, ... ?)

4) je možno zprostředkovat žákům starších ročníků aktuálnější a pro ně atraktivnější formou informace o drogách,kouření cigaret, trávy, domácím násilí....... a dalších sociálně patologických jevech - třeba za  účasti OSPOD, SVP Help, .. .?

zapsala : M.Kocábová